basalk.punt.nl
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Laatste artikelen

Psalm 105:1-15

1 ¶  Loof de HEER, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volken, 2  zing en speel voor hem, spreek vol lof over zijn wonderen, 3  beroem u op zijn heilige naam. Wees blij van hart, u die de HEER zoekt. 4  Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid. 5  Gedenk de wonderen die hij heeft gedaan, de oordelen die hij heeft uitgesproken, 6  nageslacht van Abraham, zijn dienaar, kinderen van Jakob, door hem verkozen. 7  Hij is de HEER, onze God,  zijn besluiten gelden over de hele aarde. 8 ¶  Tot in eeuwigheid zal hij gedenken zijn belofte aan duizend geslachten,  9  het verbond dat hij sloot met Abraham en voor Isaak bevestigde met een eed. 10  Voor Jakob verhief hij het tot wet, voor Israël tot een eeuwig verbond, 11  toen hij zei: ‘Ik zal jou Kanaän geven, dat land wordt je onvervreemdbaar bezit.’ 12  Toen zij daar nog maar korte tijd waren, een handjevol vreemdelingen, 13  zwierven zij van volk naar volk, van het ene koninkrijk naar het andere. 14  Hij stond niet toe dat iemand hen verdrukte, ter wille van hen strafte hij koningen: 15  ‘Raak mijn gezalfden niet aan, doe mijn profeten geen kwaad.’ (NBV)

Vandaag zingen we een lofpsalm. Alsof daarvoor zo veel reden is. In veel kerken wordt rond deze tijd de dankdag voor gewas en arbeid gevierd. Want het gewas groeit niet vanzelf, alles wat ons toevalt hebben we immers van God. En een baan heb je zeker niet vanzelf. Als er een paar mensen aan de top van banken en het bedrijfsleven besluiten te veel aan bonussen in hun zak te steken dan zijn honderdduizenden ineens hun vaste baan weer kwijt. Er zal in de kerken vandaag dan ook voor de werklozen wel extra gebeden worden. Met elkaar zijn we er immers voor verantwoordelijk dat mensen weer een baan krijgen of in elk geval weer op een positieve manier mee mogen doen aan onze samenleving. Deze Psalm kan ons daar toch bij helpen. Er wordt opgeroepen te denken aan de wonderen die de God van Israël heeft gedaan. En er wordt ook gezinspeeld op die wonderen zelf en wat ze voor ons te betekenen kunnen hebben.

Want moet je je voorstellen, die Abraham was maar een zwerver, die trok naar Kanaaän in de overtuiging dat zijn nakomelingen dat hele land zouden beërven. Zelf lukte het hem niet om meer dan een grafspelonk te kopen. Maar ook Izaaäk zijn zoon had dezelfde overtuiging. En diens zoon Jakob moest zelf vluchten, terug op de weg die Abraham ooit was gegaan. Die Jakob trouwde wel met verschillende vrouwen en werd een rijk man met grote kudden en veel personeel en twaalf zonen maar ook die Jakob bleef de nodige ellende niet bespaard. Toen hij eindelijk in dat beloofde land gevestigd was raakte hij een zoon kwijt, werd een dochter van hem verkracht door een aantal stedelingen en ging zijn lievelingsvrouw al in het kraambed dood. Toen er uiteindelijk een hongersnood uitbrak moest die Jakob met al zijn zonen en zijn hele hebben en houwen toevlucht nemen tot een vreemd land, Egypte, daar bleek zijn verloren zoon gezorgd te hebben voor het nodige voedsel en een stuk land waar ze als veetelers konden verder leven. Zo rijpte het idee dat die nakomelingen van Abraham, Izaaäk en Jakob een bijzondere bescherming genoten, dat men dit volk niet te na moest komen. Zeker niet hen die het woord van de vreemde God doorgaven. Die God die maar bleef beloven dat het volk een groot volk zou worden en dat ze een land zouden krijgen overvloeiende van melk en honing.

Maar als wij deze Psalm meezingen dan mogen wij weten dat die belofte uiteindelijk zou uitkomen. Dat die belofte zelfs ging gelden voor de hele bewoonde wereld, dat er uiteindelijk een wereld zal komen waar alle tranen gedroogd zullen zijn en waar die God zelf zal komen wonen. Dat heeft het volk door de donkerste perioden van hun geschiedenis heen geholpen, te beginnen met de slavernij in Egypte uitlopend op een ballingschap in Babel en inlijving in het wereldrijk van Rome. Dan moet onze werkloosheid ook wel overkomelijk zijn. Dan moet een mindere oogst ons niet afschrikken. In onze samenleving is er altijd iets te betekenen voor mensen die het nog minder hebben. Wat wij ook wij hebben wij kunnen het altijd delen met hen die het echt nodig hebben. Want we weten dat dan ook die nieuwe wereld zal aanbreken, dat dan alle ellende voorbij zal zijn. Daar mogen we vandaag om bidden, daar mogen we ons vandaag op bezinnen maar het mooiste is dat we er vandaag ook weer aan mogen werken.

Reacties

Lucas 18:18-30

18 ¶  Een hooggeplaatst persoon vroeg hem: ‘Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ 19  Jezus antwoordde: ‘Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, alleen God. 20  U kent de geboden: pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en uw moeder.’ 21  De man zei: ‘Aan dat alles heb ik me sinds mijn jeugd gehouden.’ 22  Toen Jezus dat hoorde, zei hij: ‘Nog één ding ontbreekt u. Verkoop alles wat u hebt en verdeel de opbrengst onder de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij!’ 23  Toen de man dat hoorde, werd hij diepbedroefd. Hij was namelijk zeer rijk. 24  Toen Jezus zag dat de man zo bedroefd werd, zei hij: ‘Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan. 25  Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.’ 26  Daarop zeiden zijn toehoorders: ‘Wie kan er dan nog gered worden?’ 27  Jezus zei: ‘Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.’ 28  Toen zei Petrus: ‘Maar wij hebben alles wat we bezaten achtergelaten om u te volgen.’ 29  Jezus zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: iedereen die huis of vrouw, broers of zusters, ouders of kinderen heeft achtergelaten omwille van het koninkrijk van God, 30  zal reeds in deze tijd het veelvoudige ontvangen en in de tijd die komt het eeuwige leven.’ (NBV)

Wat is het moeilijk voor rijken…

….om het Koninkrijk van God binnen te gaan. Jezus van Nazareth is niet tegen de rijken maar tegen de armoede. Voorop staan de geboden zoals die in de boeken van Mozes staan opgetekend, geen overspel plegen, niet moorden, niet stelen, geen valse getuigenis afleggen en niet verloochenen wie je vader en moeder zijn. Als je dat allemaal gedaan hebt dan zou er eigenlijk geen armoede meer moeten zijn, maar die is er wel. Die armoede kun je ook opheffen, daar kun je tenminste wat aan doen. De hypotheekrente afschaffen zodat niet de rijksten in het land de meeste subsidie krijgen. Het geheel van aftrek van hypotheekrente en huurtoeslagen vervangen door individuele woonsubsidie. Woonkosten naar draagkracht. Dat zou in ons land de armoede al een heel eind bestrijden en gedwongen verkoop van woningen niet meer nodig maken. Ook huurachterstanden zouden dan veel minder voorkomen. Op twee fronten zou je dan veel verdriet en ellende voor mensen voorkomen.

Ook de onrechtvaardige tolmuren kunnen worden afgeschaft. De armen in de wereld zullen dan hun producten tegen een eerlijke prijs op onze markten kunnen aanbieden. Daarmee vergroten we hun koopkracht en verminderen we dus oorlog, ziekte, hongersnood en andere ellende die de arme landen nu nog teisteren. Dan blijft natuurlijk nog de werkloosheid.  Volgens Jezus van Nazareth is dit delen van inkomen, werk en kennis namelijk economisch zeer voordelig. In een samenleving waar de problemen zijn opgelost behoor je tot de allerrijksten. In de samenleving zoals we die nu kennen moeten rijken nog steeds diep willen buigen voor ze mee kunnen doen in het Koninkrijk van God. Dat oog van de naald is namelijk niet dat kleine oogje uit het naaldje van de naaister of de kleermaker, maar het kleine poortje in de muur van de stad. Dat kleine poortje dat ook staat voor het kleine beetje rechtvaardigheid dat nodig is om gezonde mensen met veel ervaring weer een volwaardige plaats in de samenleving te geven.

Het volgen van Jezus van Nazareth is het dienen van de armsten in de samenleving voorop te stellen. Hoe daarbij je huis, je vrouw of je man, je broers of zusters, je ouders of kinderen er uit zien en bijlopen is daarbij van veel minder belang. Die stellen we niet voorop. Maar zijn we echt bereid om zo diep te bukken dat we delen met de minsten onder ons? Jezus belooft ons wel dat we reeds tijdens ons leven het veelvoudige zullen ontvangen wat we als rijken opgeven maar er zijn toch geen villabewoners te vinden die daar konden gaan wonen omdat ze zoveel hebben weggegeven. De belofte aan Petrus is dan ook een andere. Als je werkelijk de weg van Jezus van Nazareth volgt dan is materiële welvaart ineens totaal niet meer belangrijk. Vogels hebben nesten maar de Zoon van God had geen huis of een plek om zijn hoofd ter ruste te leggen. De rijkdom zit in het geluk dat je ziet opbloeien bij een ieder die je goed hebt gedaan. Dat geeft een rijk gevoel, zo rijk dat niemand je meer iets kan doen. Dat is ook door niemand af te nemen en elke dag mag het weer opnieuw, ook vandaag weer.

Reacties

Lucas 18:9-17

9 ¶  Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde hij de volgende gelijkenis. 10  ‘Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden, de een was een Farizeeër en de ander een tollenaar. 11  De Farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf: “God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar. 12  Ik vast tweemaal per week en draag een tiende van al mijn inkomsten af.” 13  De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: “God, wees mij zondaar genadig.” 14  Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’ 15 ¶  De mensen probeerden ook kleine kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hen. 16  Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. 17  Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan!’ (NBV)

We zijn bijna aan het eind van de maand oktober. Wij vieren op 31 oktober Hervormingsdag maar in Amerika is het dan Halloween. En aangezien we alles uit de Verenigde Staten importeren, voeren we ook Halloween in. Het is een feest van wennen aan het enge donker en de angsten die dat kan opwekken en een feest voor kinderen die beloond worden voor het rondtrekken in het beginnende donker. Hun boodschap is "Trick or Treat" Wat betekende de uitdrukking “Trick or Treat”? Het is iets als “Struikel of Tracteer”. Als je niet deelt dan moge je alle ellende overkomen waar je bang voor bent. En als dat Engelse zinnetje klinkt dan kun je er van op aan dat de geesten, heksen, monsters, geraamten, vampiers en duivels niet veraf zijn. Het is een feest dat afkomstig is uit delen van Engeland en Ierland en dat eigenlijk hoort bij feesten als Sint Maarten en Sint Nicolaas. Hele oude volksfeesten die rond het winterseizoen de mensen er aan herinneren dat buiten in de kou mensen rondzwerven die geen warmte en geen wintervoorraad hebben.

Bedelfeesten zijn er de hele winter door. Haloween is de eerste, en Carnaval is de laatste maar de betekenissen zijn steeds weer dezelfde. Alleen door te delen van wat er nog is komen we samen de donkerste tijden door. Voor Protestanten is 31 oktober een hele andere feestdag. Het is de geboortedag van het Protestantisme. In 1517 spijkerde Maarten Luther de stelling op de slotkapel van Wittemberg dat het doorkomen van de donkerste dagen niet te koop was zoals de Paus van Rome wilde doen geloven. Alleen het vertrouwen dat de Liefde, dat God zelf, je door het donker heen zou leiden zou de redding zijn, verkondigde Maarten Luther. En wij kunnen daar aan toevoegen dat alleen kinderen zo gek zijn om daarin te blijven geloven, zij zijn zo gek dat ze in Amerika eind december verkleed als spook, in delen van Nederland half november met een uitgeholde suikerbiet, in Nederland en Vlaanderen begin december met een wortel en stro in de schoen, in Zuid-Nederland en Vlaanderen rond 6 januari met een ster en half februari op een kar door dorp en stad durven trekken. Die kinderen vertrouwen er op dat met dat plezier in het samen delen de donkerste tijden tot pleziertijden worden omgetoverd.

Maarten Luther was uit angst voor de Duivel in de Bijbel gaan zoeken naar manieren om de Duivel de baas te worden. Hij ontdekte dat je gewoon niet in de Duivel moest geloven maar je geloof moest stellen in Jezus van Nazareth. Juist als je gaat beseffen hoe ver je van het Koninkrijk af staat omdat je niet wilt en kunt delen met anderen begint dat Koninkrijk ook voor jou te leven. Als je denkt er bij te horen omdat je je zo keurig aan de regels houdt dan is het Koninkrijk nog heel ver weg. Kinderen weten dat, die kunnen alleen feest vieren als ze dat samen kunnen doen, samen met andere kinderen. Daarbij maakt kleur, afkomst of inkomen niet uit. Daar telt alleen het vermogen bij te dragen aan het plezier voor elkaar. Met die kinderlijke opstelling vieren we de komst van het Protestantisme en gaan we de donkere winterperiode in. Die komst van het Protestantisme vieren we een heel jaar lang omdat het 500 jaar geleden wordt dat het begon. Maar we staan ons er niet op voor. Met Halloween is iedereen gemaskerd. Het Protestantisme vind je in de zorg voor vluchtelingen, voedselbanken, Fair Trade winkels en andere zorg voor zieken, gehandicapten en gevangenen. Zij zijn gelukkig niet de enigen die dat doen, maar dat is wel het hart van hun geloof.

Reacties

Genesis 40:1-23

1-2 Enige tijd later maakten de opperschenker en de opperbakker van de koning van Egypte zich schuldig aan een vergrijp tegenover hun heer. De farao was woedend op deze twee hovelingen, 3  en liet hen in bewaring stellen in de gevangenis van de commandant van de lijfwacht, de gevangenis waarin ook Jozef zat. 4-5 De commandant droeg Jozef op hen te bedienen.  De schenker en de bakker van de koning hadden al geruime tijd in hechtenis gezeten toen ze allebei in dezelfde nacht een droom kregen, ieder een droom met een eigen betekenis. 6  Toen Jozef de volgende morgen bij hen kwam, viel het hem op dat ze er slecht uitzagen. 7  ‘Waarom kijkt u vandaag zo somber?’ vroeg hij deze hovelingen van de farao, die samen met hem in de gevangenis van zijn meester zaten. 8  ‘We hebben een droom gehad, ‘antwoordden ze, ‘maar er is hier niemand die hem kan uitleggen.’ Jozef zei: ‘De uitleg van dromen is toch een zaak van God? Vertelt u mij die dromen eens.’ 9  Hierop vertelde de schenker zijn droom aan Jozef: ‘In mijn droom stond er een wijnstok voor me. 10  Aan die wijnstok zaten drie ranken. En die wijnstok was nog niet uitgelopen of hij stond al in bloei en in een oogwenk hingen er trossen rijpe druiven aan. 11  Ik had de beker van de farao in mijn hand. Ik plukte de druiven, perste ze in de beker uit en overhandigde die aan de farao.’ 12  Jozef zei tegen hem: ‘Dat moet zo worden uitgelegd: Die drie ranken zijn drie dagen. 13  Over drie dagen zal de farao u een hoge plaats geven en u in uw ambt herstellen, en dan zult u de farao zijn beker weer aanreiken, zoals voorheen, toen u zijn schenker was. 14  Ik hoop dat u aan mij zult denken als het u straks goed gaat, en dat u mij dan een dienst wilt bewijzen door de aandacht van de farao op mij te vestigen, zodat ik vrijkom. 15  Want eerst ben ik ontvoerd uit het land van de Hebreeën en daarna hebben ze me hier in de kerker geworpen, zonder dat ik ook maar iets heb misdaan.’ 16  Toen de bakker Jozef zo’n gunstige uitleg hoorde geven, zei hij tegen hem: ‘Ik droomde net zoiets. Ik had drie manden met wit brood op mijn hoofd. 17  In de bovenste mand zat allerlei brood van de fijnste kwaliteit dat bestemd was voor de farao, maar er pikten voortdurend vogels aan het lekkers in die mand op mijn hoofd.’ 18  Jozef zei: ‘Dat moet zo worden uitgelegd: Die drie manden zijn drie dagen. 19  Over drie dagen zal de farao u een hoge plaats geven-hij zal u laten onthoofden en u aan een paal laten hangen, en dan zullen de vogels het vlees van uw botten pikken.’ 20 ¶  Drie dagen daarna gaf de farao een groot feest voor al zijn dienaren, ter gelegenheid van zijn verjaardag. Zowel de schenker als de bakker gaf hij in het bijzijn van zijn dienaren een hoge plaats: 21  de schenker herstelde hij in zijn ambt, zodat deze hem de beker weer mocht aanreiken, 22  maar de bakker liet hij ophangen, precies zoals Jozef had uitgelegd. 23  De schenker dacht echter niet meer aan Jozef, hij vergat hem. (NBV)

De meester van de dromen uit de moderne geschiedenis is ongetwijfeld Sigmund Freud. Die ontdekte dat de handelingen van mensen vaak gestuurd worden door dingen waarvan ze zich niet bewust zijn. Angsten die we hebben verdrongen, gewoonten die we hebben aangeleerd, onze opvoeding en de reacties die belangrijke opvoeders uit ons verleden, ouders, leraren en andere volwassenen, op ons gedrag vertoonden. En indrukken uit onze omgeving die we al dan niet bewust hebben opgedaan. In onze dromen komen vaak beelden naar voren die daarmee verband houden. Zorgvuldige studie van hoe dromen kunnen zijn en heel zorgvuldig luisteren naar wat iemand te vertellen heeft en hoe het verteld wordt kan dan helpen om duidelijk te maken waar iemand mee zit en waar iemand eigenlijk van droomt. Jozef is echter geen psychiater maar weet wel heel goed naar mensen te luisteren. De zorg voor mensen die hij van huis uit moet hebben meegekregen, in dit verhaal beroept hij zich ook op zijn Hebreeër zijn, maakt dat hij meer hoort en ziet dan iemand die onverschillig tegenover het lot van anderen staat.

En de twee gevangenen hebben elk een droom. Te beginnen met de positieve droom. Waarvan de opperschenker en de opperbakker werden beschuldigd staat niet in de Bijbel. Ze zitten een tijdje in de gevangenis en dan zal er een van de twee weer terug mogen keren naar diens oude positie. Daar droomt die tenminste van. Kennelijk is er geen spoor van angst te bekennen. In de droom speelt angst tenminste geen rol. Volgens een oude Joodse uitleg zouden ze beschuldigd zijn van roddel over de vrouw van Potifar en zou slecht spreken over haar de Farao zo kwaad hebben gemaakt. Misschien dat een dergelijk verhaal ons moet behoeden zelf kwaad te spreken over de vrouw van Potifar. Wat er wel in de Bijbel staat maakt ons in elk geval duidelijk dat we ook in slechte omstandigheden mogen blijven dromen van het goede. Het verhaal van de dromen van de schenker en de bakker is door de eeuwen heen een zeer populair verhaal. God maakt zijn goddelijke plannen op wonderbaarlijke wijze bekend heet het dan vaak. Maar gaan deze verhalen daar over? Jozef heeft tot de schenker gezegd dat het uitleggen van dromen een zaak van God is.

Niet het zenden van dromen. Bij deze droom van de bakker wordt dat misschien een beetje duidelijk. Het loopt uiteindelijk slecht af met de bakker en kennelijk is hij daar doodsbenauwd voor. Hij droomt er van dat die rare vogels van het paleis zijn leven weg zullen pikken. Want fijn brood is immers zijn leven? Jozef kan de droom uitleggen omdat hij doet wat hij van de God van zijn vaderen kent. Luisteren en zich inleven. Dan pas wordt duidelijk hoe verschillend de dromen zijn. En ook al lijken zaken op elkaar ze kunnen toch tegengesteld aan elkaar zijn. Het verheffen tot een hoge plaats, zoals de Nieuwe Bijbelvertaling vertaald geeft dat ook al aan. De schenker krijgt zijn hoge eervolle positie terug, de bakker werd opgehangen. Woordspelingen en grapjes waar de Bijbel vol mee staat en die ons moeten doen luisteren naar de verborgen betekenissen van woorden. De twee dromen zijn niet bijna hetzelfde, ze zijn elkaars tegendeel, de afloop voor de twee dromers is ook niet bijna hetzelfde, maar is ook elkaars tegendeel. De tegenwoordige politiek kent een beroep waardoor het anders laten klinken van boodschappen ons niet opvalt. De spindocters. Jozef zou een goede spindocter geweest zijn door de bakker een hoge positie in het vooruitzicht te stellen. Daar was geen woord gelogen bij, de galg is een hoge positie. Maar juist die verborgen betekenis moet ons er toe brengen drie keer extra te vragen naar de betekenis van de woorden van politici en autoriteiten. Opdat de minsten niet over het hoofd worden gezien en worden vergeten.

Reacties

Genesis 39:1-23

1 ¶  Jozef was dus door de Ismaëlieten meegenomen naar Egypte, en daar was hij gekocht door Potifar, een vooraanstaand man die tot de hovelingen van de farao behoorde en het bevel voerde over zijn lijfwacht. 2  De HEER stond Jozef ter zijde, zodat het hem goed ging. Hij mocht in het huis van zijn Egyptische meester werken. 3  Omdat zijn meester zag dat de HEER Jozef ter zijde stond en alles wat hij ter hand nam voorspoedig liet verlopen, 4  was hij Jozef goedgezind: hij maakte hem tot zijn persoonlijke bediende, liet de gang van zaken in huis aan hem over en gaf hem het beheer over alles wat hij bezat. 5  En vanaf het ogenblik dat hij hem belastte met het toezicht op zijn huis en zijn verdere bezittingen, zegende de HEER het huis van die Egyptenaar omwille van Jozef. De zegen van de HEER rustte op alles wat hij bezat, in huis en daarbuiten. 6  Daarom vertrouwde hij alles volledig aan Jozef toe; nu Jozef er was, bekommerde hij zich alleen nog om wat hij te eten kreeg.  Jozef was knap en aantrekkelijk. 7 ¶  Na verloop van tijd liet de vrouw van zijn meester haar oog op hem vallen. ‘Kom bij me liggen, ‘zei ze. 8  Maar dat weigerde hij. ‘Sinds ik hier ben, ‘zei hij, ‘maakt mijn meester zich geen zorgen meer over wat dan ook hier in huis, en hij heeft mij het beheer gegeven over al zijn bezittingen. 9  Ik heb hier evenveel gezag als hij, en hij heeft mij niets onthouden behalve u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan zo’n grote wandaad kunnen begaan en zo kunnen zondigen tegen God?’ 10  Dag in dag uit probeerde ze Jozef over te halen, maar hij gaf niet toe, hij wilde niet bij haar gaan liggen. 11  Maar op zekere dag, toen hij de binnenvertrekken in kwam om zijn werk te doen en daar niemand anders van de bedienden was, 12  greep ze hem bij zijn kleed. ‘Kom bij me liggen, ‘drong ze aan, maar hij vluchtte naar buiten; zijn kleed liet hij bij haar achter. 13 ¶  Toen ze besefte dat hij gevlucht was en zijn kleed bij haar had gelaten, 14  riep ze haar bedienden en zei tegen hen: ‘Mooi is dat! Hij moest zo nodig een Hebreeër in huis halen-zeker om zich met ons te kunnen vermaken! Die man is mijn kamer binnengedrongen en wilde bij me komen liggen, maar ik begon hard te schreeuwen. 15  Toen hij dat hoorde, ging hij ervandoor en liet zijn kleed hier bij mij achter.’ 16  Ze liet het kleed naast zich liggen totdat Jozefs meester thuiskwam, 17  en vertelde hem hetzelfde verhaal: ‘Die Hebreeuwse slaaf die jij in huis hebt gehaald, is mijn kamer binnengedrongen om zich met me te vermaken. 18  En toen ik het op een schreeuwen zette, ging hij ervandoor en liet zijn kleed hier bij mij achter.’ 19 ¶  Toen Jozefs meester haar hoorde vertellen dat ze zo door zijn slaaf was behandeld, werd hij woedend. 20  Hij liet Jozef oppakken en in de gevangenis zetten die bestemd was voor de gevangenen van de koning.  Zo kwam Jozef in de gevangenis terecht. 21  Maar de HEER stond hem ter zijde en bewees hem zijn goedheid door ervoor te zorgen dat Jozef bij de gevangenbewaarder in de gunst kwam. 22  Jozef kreeg de leiding over alle gevangenen en hij hield toezicht op het werk dat ze deden. 23  De gevangenbewaarder had geen omkijken naar wat aan Jozef was toevertrouwd, omdat de HEER hem ter zijde stond en alles wat Jozef ter hand nam voorspoedig liet verlopen. (NBV)

Veel mannen zijn eigenlijk bang voor vrouwen. Ze zijn opgevoed door hun moeder en die zag altijd dat ze kattekwaad hadden uitgehaald ook zonder dat daar aanleiding voor was. Vrouwen zitten ook nog net iets anders in elkaar dan mannen. Dat betekent dat mannen verhalen nodig hebben om vrouwen naar beneden te halen, beneden zichzelf te stellen. In onze dagen staat het nieuws er vol van. In de Bijbel wordt er vaak anders over vrouwen verteld, maar zo willen we die Bijbelverhalen niet lezen. Het verhaal dat we vandaag lezen is daar een mooi voorbeeld van. We kennen haar als de vrouw van Potifar die onterecht de mooie Jozef beschuldigd van overspel. Zo lezen we het verhaal, maar staat dat er eigenlijk wel? Het begint nog eens te vertellen over de Ismaëlieten die Jozef hadden gekocht en mee genomen hadden naar Egypte. Waarom die Ismaëlieten zo nadrukkelijk vermeld staan? We weten het niet, maar ook zij stammen af van Abraham, de vader van vele volken. En nadat we hebben gelezen over Onan en Tamar en Juda is het de vraag of het hier ook niet gaat om het nageslacht van Abraham. Jozef wordt verkocht aan Potifar, een hoveling, de vorst van de zwaarddragers vertaalt de Naardense Bijbel.

Dat hoveling klinkt netjes, maar het kan ook vertaald worden met eunuch en voor een zwaarddrager in dienst van de Farao is dat helemaal niet zo vreemd. Maar dan zou Potifar helemaal geen nageslacht kunnen verwekken en is het ook niet zo vreemd dat hij de knappe Jozef uitkiest om daarvoor te zorgen. Die Jozef bereikt weer in één keer de top. Maar dat is dus niet de bedoeling. Hij moest immers leren de ladder vanaf de onderste trede te beklimmen, daar ging het verhaal over. Maar Potifar had hem alles gegeven behalve zijn brood staat er eigenlijk in het Hebreeuws. De Nieuwe Bijbelvertaling die wij hier volgen verteld dat Potifar zich alleen nog bekommerde om zijn eten. Maar dat brood wordt niet voor niets genoemd. Ons dagelijks brood moet ons immers genoeg zijn. Potifar hoeft dus kennelijk niet meer te streven naar rijkdom of aanzien, Jozef zorgt overal voor, de Heer is met hem. Alleen nog dat nageslacht. Daar komt de vrouw van Potifar in het verhaal. Zij blijft naamloos. Jozef gaat er van uit dat Potifar haar niet aan hem heeft gegeven. Wie nauwkeurig het verhaal leest zal zich daarover verbazen, want Potifar vertrouwde hem alles toe behalve zijn brood. Zijn vrouw dus ook en juist om nageslacht te verwekken.

Dat de vrouw van Potifar zo’n slechte naam heeft gekregen ligt misschien ook aan het feit dat we het met vertalingen moeten doen en niet de grondtekst kunnen lezen. Als we namelijk wel de grondtekst zouden hebben kunnen lezen dan was het ongetwijfeld opgevallen dat de vrouw van Potifar tegen de huisslaven iets anders vertelde dan tegen haar man. In beide gevallen gebruikt ze het woord dat hier is vertaald met “vermaken” , maar dat ook “gemeenschap hebben” kan betekenen. Op een andere plaats in de Bijbel wordt dat ook daarvoor gebruikt. Dat zou ook verklaren waarom Jozef eigenlijk niet direct ter dood is gebracht. Nu gaat hij de gevangenis in maar omdat hij al slaaf was, van het hoofd van de paleiswacht nog wel, kun je ook lezen dat hij eigenlijk alleen een ander baantje kreeg, toezicht op het werk dat de gevangenen van de Farao moesten doen. Maar het is het dieptepunt dat Jozef kennelijk moest bereiken. Eindelijk was hij de jas kwijt die hem tot baas had gemaakt. De laatste jas was hem afgenomen door de vrouw van Potifar, zoals de eerste jas hem was afgenomen door zijn broers. Nu was hij alleen nog maar knecht.

Reacties

Genesis 38:20-30

20  Juda vroeg zijn vriend uit Adullam een geitenbokje naar de vrouw te brengen om het pand in te lossen, maar hij kon haar niet vinden. 21  Hij informeerde bij de mensen daar in de buurt: ‘Ik ben op zoek naar de vrouw die onlangs bij de weg naar Enaïm haar gunsten aanbood.’ ‘Zo’n vrouw is hier niet geweest, ‘antwoordden ze. 22  Dus ging hij naar Juda terug. ‘Ik heb haar niet kunnen vinden, ‘zei hij. ‘Sterker nog, de mensen daar beweren dat er nooit zo’n vrouw is geweest.’ 23  Toen zei Juda: ‘Laat haar alles dan maar houden, anders maken we onszelf nog belachelijk. Ik heb het beloofde bokje gestuurd, maar je hebt haar nu eenmaal niet kunnen vinden.’ 24 ¶  Ongeveer drie maanden later kwam men Juda vertellen dat Tamar, zijn schoondochter, zich als een hoer had gedragen en daardoor zwanger was. ‘Breng haar de stad uit, ‘zei Juda, ‘ze moet verbrand worden.’ 25  Maar terwijl ze de stad uit werd gebracht, liet ze haar schoonvader deze boodschap brengen: ‘Ik ben zwanger van de eigenaar van deze voorwerpen. Kijkt u eens goed van wie dit zegel, dit snoer en deze staf zijn.’ 26  Juda herkende ze en zei: ‘Zij is onschuldig maar ik niet, want ik heb haar niet aan mijn zoon Sela gegeven.’ Hij had geen tweede keer gemeenschap met haar. 27  Toen de tijd van de bevalling was gekomen, bracht ze een tweeling ter wereld. 28  Tijdens de bevalling stak een van de twee zijn hand naar buiten. De vroedvrouw bond een rode draad om zijn hand ten teken dat hij zich het eerst had laten zien. 29  Maar hij trok zijn hand weer terug, en daar kwam zijn broer te voorschijn. ‘Wat een baanbreker ben jij!’ zei ze. Hij kreeg de naam Peres. 30  Daarna kwam zijn broer, met om zijn hand de rode draad. Hij werd Zerach genoemd. (NBV)

Recht is recht en wat recht is moet aan het licht komen. We oordelen zo gemakkelijk. Een vreemde vrouw werkt in een ziekenhuis waar een baby sterft. Iemand schrikt en fluistert dat die vreemde vrouw dat wel gedaan kan hebben. En vreemd is de vrouw, maar een moordenares? Iedereen was er van overtuigd, behalve de wetenschap, die bewees dat het niet mogelijk was geweest, dat van een moord geen sprake was geweest. Wat recht is moet aan het licht komen. Maar we oordelen zo gemakkelijk. Vooral als het om vreemden gaat. Dat is niet zoiets van onze samenleving die zou verloederen. Dat is van alle tijden. Van Tamar wordt uitdrukkelijk gezegd dat ze een Kanaänitische was. Een vreemde aan het volk van Israel. Toen de Israëlieten onder Ezra en Nehemia uit ballingschap terugkeerden werd hen verboden met de mensen uit Kanaän te trouwen. Maar er was een verhaal dat vertelde dat het ook anders kon.

Soms moet je wel om nageslacht te verwerven. Juda doet wat iedereen zou doen, een ongetrouwde vrouw die na drie maanden zwanger blijkt heeft het buiten haar huwelijk gedaan. Dat is overspel en dat is fout. Later in de wetten van Mozes zou er op overspel de doodstraf komen te staan. Door zo met elkaar om te gaan is al het vertrouwen tussen mensen verloren. Dan plaats je je buiten een gemeenschap die gebouwd is op onvoorwaardelijk vertrouwen en onvoorwaardelijk delen met elkaar. Maar het behoort ook een gemeenschap te zijn waar je onvoorwaardelijk voor elkaar zorgt en dat is wat Tamar aan Juda laat zien. Dan worden hem echt de ogen geopend. Dan wordt duidelijk waar het recht en waar zijn vruchtbaarheid gezocht moet worden. Bij het oog hebben voor de positie van de ander, de weduwe in dit geval. En de zorg voor de weduwe en de wees wordt overal in de Bijbel aangehaald als de toetssteen voor het volgen van de God van Abraham, Izaak en Jacob, de God van de stam van Juda.

Tamar krijgt dus twee kinderen. Kinderen die van belang zullen zijn voor de toekomst van Israël. En niet alleen voor het volk van Israël want één van de kinderen komen we later in het Nieuwe Testament nog tegen. Voor de stam van Juda die ten dode leek opgeschreven breekt een nieuwe dag aan met het morgenrood en de naam Zerach van het kind dat zijn arm als eerste uitstak laat zich vertalen met morgenrood. Het zal echter de naam Perez zijn die we later tegenkomen. Perez betekent doorbraak, hij verdringt zijn broer zoals Jacob ooit Esau had verdrongen. Perez zou acht generaties later de voorvader van Koning David blijken. En volgens het nieuwe Testament zou deze Perez ook een verre voorvader van Jezus van Nazareth zijn. Vreemde vrouwen kunnen dus volgens de Bijbel van grote betekenis zijn voor onze toekomst. In vrede leven met de vreemdelingen in ons midden en oog blijven houden voor hun positie is niet alleen slim, het is onze opdracht, sinds de dagen van Juda tot op de dag van vandaag.

 

Reacties

Genesis 38:1-19

1 ¶  In diezelfde tijd verliet Juda zijn broers en sloot hij zich aan bij een zekere Chira, een man die in Adullam woonde. 2  Daar viel zijn oog op de dochter van de Kanaäniet Sua. Hij trouwde haar en sliep met haar. 3  Ze werd zwanger en bracht een zoon ter wereld die Er werd genoemd. 4  Daarna werd ze opnieuw zwanger en kreeg weer een zoon, aan wie ze de naam Onan gaf. 5  Een derde zoon noemde ze Sela; toen Sela geboren werd bevond Juda zich in Kezib. 6  Voor Er, zijn oudste zoon, koos Juda een vrouw die Tamar heette. 7  Er was slecht in de ogen van de HEER, en daarom liet de HEER hem sterven. 8  Toen zei Juda tegen Onan: ‘Vervul je zwagerplicht: trouw met de vrouw van je broer en verwek voor je broer nakomelingen bij haar.’ 9  Maar omdat Onan wist dat zo’n kind niet als zijn nageslacht zou gelden, liet hij telkens als hij met de vrouw van zijn broer gemeenschap had zijn zaad op de grond terechtkomen, zodat hij geen nakomelingen voor zijn broer zou verwekken. 10  Wat hij deed was slecht in de ogen van de HEER, en daarom liet de HEER ook hem sterven. 11  Toen zei Juda tegen zijn schoondochter Tamar: ‘Nu je opnieuw weduwe bent, moet je maar weer bij je vader gaan wonen, totdat mijn zoon Sela volwassen is.’ Hij dacht namelijk: Ik moet voorkomen dat hij ook sterft, net als zijn broers. En Tamar ging weer bij haar vader wonen.  12 ¶  Geruime tijd later stierf Juda’s vrouw, de dochter van Sua. Toen de rouwtijd voorbij was begaf Juda zich naar Timna, samen met zijn vriend Chira uit Adullam, om bij zijn schaapscheerders te gaan kijken. 13  Zodra Tamar hoorde dat haar schoonvader op weg was naar Timna om zijn schapen te scheren, 14  legde ze haar weduwedracht af, bedekte zich met een sluier zodat ze onherkenbaar was, en ging langs de weg naar Enaïm zitten, een zijweg van de weg naar Timna. Dat deed ze omdat ze nog steeds niet aan Sela tot vrouw was gegeven, hoewel die inmiddels volwassen geworden was. 15  Toen Juda haar zag hield hij haar voor een hoer, want haar gezicht was bedekt. 16  Hij sloeg de zijweg in en ging naar haar toe. ‘Ik wil van je diensten gebruikmaken, ‘zei hij, niet wetend dat het zijn schoondochter was. ‘Wat staat daar van uw kant tegenover?’ vroeg ze. 17  ‘Ik zal je een geitenbokje uit mijn kudde laten brengen, ‘antwoordde hij. ‘Goed, ‘zei ze, ‘als ik dan maar een onderpand van u krijg.’ 18  En op zijn vraag wat ze als onderpand van hem wilde, antwoordde ze: ‘Het snoer met uw zegel en de staf die u in uw hand hebt.’ Hij gaf het haar en had gemeenschap met haar, en zij werd zwanger van hem. 19  Daarna ging ze terug naar huis, deed haar sluier af en nam haar weduwedracht weer aan. (NBV)

Vandaag een verhaal dat veel mensen de gelegenheid heeft gegeven om een hoop ellende te veroorzaken. Door de hele geschiedenis heen is geslachtsverkeer voor een aantal zich christelijk noemende mensen iets slechts. Ze beroepen zich onder meer op dit verhaal. Ten onrechte want uit dit verhaal blijkt zelfs dat geslachtsverkeer iets heel goeds kan zijn. Je kunt er niet alleen kinderen mee verwekken maar je kunt elkaar het leven schenken. In een tijd dat er geen ouderdoms of weduwenpensioen was waren nakomelingen die je op je oude dag konden verzorgen van groot belang voor weduwen. Daarom was de familie van de man verantwoordelijk voor de zorg voor de weduwe. het beste was dat ze met een mannelijke verwant van haar overleden man� trouwde zodat die een nakomeling zou kunnen verwekken. In dit verhaal gaat Juda een eigen weg en daarna zijn zoon Onan ook. Abraham had nogal veel moeite gedaan om een vrouw te vinden voor zijn zoon Izaak met dezelfde achtergrond. Esau de broer van Jacob was getrouwd met een Kanaänitische maar Jacob was teruggekomen met vrouwen met dezelfde achtergrond, Juda gedroeg zich net als Esau en maakte zich los van de familie en trouwde ook een vrouw uit Kanaän. Drie zonen kregen ze en de oudste trouwde ook een vrouw uit Kanaän.

Die oudste stierf echter al snel en toen kwam Onan. Die zocht wel zijn gerief bij Tamar, zijn schoonzuster die weduwe was geworden, maar zorgde er ook voor dat ze er geen kinderen aan zou overhouden Dat is jongens nog wel eens voorgehouden als zelfbevrediging. Nu is het, zeker in de pubertijd, zeer nuttig om je eigen lichaam te ontdekken zodat je later met een partner beter weet waarvan te genieten, maar het is op grond van dit verhaal beladen geworden met schuldgevoel. Als je aan zelfbevrediging zou doen zou je sterven of op z’n minst ernstig ziek worden. Wie het verhaal goed leest ziet dat het tegendeel het geval is. Het gaat er om goed voor de ander te zorgen en niet alleen aan jezelf te denken als je de liefde met een ander bedrijft. In het geval van Onan en Tamar betekende dat er voor zorgen dat ze kinderen zou krijgen die later voor haar zouden kunnen zorgen. In onze dagen betekent dat meestal voor jongens dat ze er voor zorgen dat hun vrouwelijke partner niet zwanger wordt, zeker niet als ze daardoor eigenlijk gedwongen wordt een abortus te ondergaan.  Juda had beloofd zijn jongste zoon te geven aan Tamar om te zorgen voor het nageslacht waar ze recht op had. Maar in plaats van die terechte zorg voor Tamar ook te realiseren liet hij het er bij. De dagen verliepen, de vrouw van Juda overleed en beiden werden maar ouder.

Tegenwoordig zouden we tegen Tamar zeggen dat haar biologische klok tikt en ze zich zorgen moet gaan maken. het is dan ook niet vreemd dat ze het recht in eigen hand neemt. Dan is het jammer dat de vertaling weer een aantal zaken weg poetst. Want waar gaat Tamar zitten? Allereerst bij een poort, hier staat, langs de weg, maar zo eenvoudig staat het er niet in het Hebreeuws. Er staat bij de poort naar Enaïm en als we iets lezen over een poort dan weten we dat het gaat over het recht. Die poort is er overigens niet zomaar, het leidt naar de Twee bronnen, want zo laat zich dat Enaïm vertalen, er zijn zelfs vertalers die hier lezen dat er staat naar de twee ogen van de bronnen. Juda zullen de ogen nog geopend worden. Dat er bronnen in het verhaal opduiken betekent dat het gaat om vruchtbaarheid. Jacob gaat ondertussen naar de hoeren en kiest Tamar. Zo wordt het verhaal tenminste bij ons verteld. Ook dat komt door de vertaling. Want als de vriend Abdullam op zoek gaat naar de vrouw met wie Jacob gemeenschap heeft gehad dat hoort hij dat er geen “wijvrouw” is geweest. En dat wordt slordig vertaalt met “zo’n ” vrouw. Juda was kennelijk bij een priesteres geweest van een Kanaänitische vruchtbaarheidscultus met wie je gemeenschap moest hebben om vruchtbaarheid te verzekeren. Dat soort gemeenschap op religieuze gronden wordt in de Bijbel scherp veroordeeld. Ook bij ons wordt een bevolkingsgroep op grond van hun religie tot tuig verklaard. Misschien is het goed om in elk geval de vraag uit dit verhaal goed tot ons door te laten dringen. Hoe laten wij mensen tot hun recht komen? Worden mensen niet waar wij ze voor uitmaken?

Reacties

Genesis 37:18-36

18  Zijn broers zagen hem al van ver, en nog voordat hij hen had bereikt, hadden ze een plan beraamd om hem te doden. 19  ‘Kijk daar eens, ‘zeiden ze tegen elkaar, ‘daar komt die meesterdromer aan. 20  Dit is onze kans! Laten we hem vermoorden en hem ergens in een put gooien. We zeggen gewoon dat hij door een roofdier is verslonden. Dan zullen we eens zien wat er van zijn dromen uitkomt.’ 21  Toen Ruben dat hoorde, wilde hij proberen Jozef te redden. ‘Nee, laten we hem niet om het leven brengen, ‘zei hij. 22  ‘Er mag geen bloed vloeien! Gooi hem in die put hier, in deze verlaten streek, maar breng hem niet om.’ Zo wilde hij Jozef uit hun handen redden en hem ongedeerd naar zijn vader terug laten gaan. 23 ¶  Zodra Jozef bij zijn broers was gekomen, trokken ze hem zijn bovenkleed uit, dat mooie veelkleurige gewaad, 24  en gooiden hem in de put; de put was leeg, er stond geen water in. 25  Daarna gingen ze zitten eten.  Opeens zagen ze een karavaan naderen. Het waren Ismaëlieten die uit de richting van Gilead kwamen en op weg waren naar Egypte. De kamelen waren beladen met gom, balsem en cistushars. 26  Toen zei Juda tegen zijn broers: ‘Wat hebben we eraan om onze broer te vermoorden? Dan moeten we ook de sporen weer zien uit te wissen. 27  Laten we hem aan die Ismaëlieten verkopen in plaats van hem om te brengen; hij is tenslotte onze broer, ons eigen vlees en bloed.’ De anderen stemden hiermee in. 28  Toen er Midjanitische kooplieden uit de karavaan voorbijkwamen, trokken de broers Jozef uit de put en verkochten hem voor twintig sjekel, en die Ismaëlieten namen Jozef mee naar Egypte. 29  Toen Ruben weer bij de put kwam en ontdekte dat Jozef er niet meer in zat, scheurde hij zijn kleren. 30  Hij ging naar zijn broers terug. ‘De jongen is weg!’ riep hij. ‘Wat nu, wat moet ik nu!’ 31 ¶  Toen slachtten ze een bokje, pakten Jozefs veelkleurige gewaad en dompelden dat in het bloed. 32  Daarna lieten ze het naar hun vader brengen met de boodschap: ‘Dit hebben we gevonden. Kijk eens goed, is dit niet het kleed van uw zoon?’ 33  Jakob herkende het en riep uit: ‘Het kleed van mijn zoon! Hij moet verslonden zijn door een roofdier! Hij is verscheurd, Jozef is verscheurd!’ 34  Jakob scheurde zijn kleren, deed een rouwkleed om en rouwde over zijn zoon, dagenlang. 35  Al zijn zonen en dochters deden hun best om hem te troosten, maar hij wilde niet getroost worden en zei: ‘Ik zal rouw dragen totdat ik naar mijn zoon in het dodenrijk afdaal.’ Zo treurde Jakob om zijn zoon.36  De Midjanieten brachten Jozef naar Egypte en verkochten hem aan Potifar, een hoveling van de farao en commandant van zijn lijfwacht. (NBV)

Joost van den Vondel heeft met zijn toneelstuk Jozef in Dotan dit verhaal bijna tot een spreekwoord gemaakt. Maar het verhaal kan ook vandaag nog het een en ander voor ons te betekenen hebben. En dan gaat het allereerst om iemand te beoordelen op het imago dat die persoon heeft. Jozef had immers zijn koningsmantel aan en over zijn gedroomde koningschap luidop vertelt. Hij had de beste dromen, was dus een meesterdromer. Zijn vader had hem er op uitgestuurd uit bezorgdheid. Die bleek niet voor niks. Dotan betekent twee bronnen en dat geeft vruchtbare grond waarop groene weiden kunnen gedijen. Dat betekent ook dat je kunt aannemen dat er in de putten ook water zal staan. En water betekent in Israël naast vruchtbaarheid voor het land ook vaak dood voor de mensen. De broers willen af van de koninklijke spion en besluiten Jozef om te brengen door hem in de put te gooien. Alleen Ruben lijkt hem in leven te willen houden door hem in een droge put te laten gooien. In oude handschriften wordt dit ook wel toegeschreven aan Juda. Dan zou het tegelijk de verklaring zijn voor de voorname positie die de stam Juda later zou innemen. Maar in de handschriften waaruit de Nederlandse vertalingen zijn gemaakt wordt gesproken over Ruben, de eerstgeborene. Hij haalt inderdaad de broers over om Jozef in een droge put te gooien.

Zo verdrinkt hij niet maar als er staat dat de broers naast de put gaan zitten eten dan dringt zich de gedachte op dat Jozef in een droge put de hongerdood zal sterven. Jozef is op dit punt van het verhaal zijn ondergang tegemoet gelopen. Wie zichzelf hoog verheft kan diep vallen. De bezorgdheid van Jacob richt zich op de verkeerde zonen. Hij had beter over Jozef zorgen gemaakt. Nu rest hem een intens verdriet. Ouders die een kind verloren hebben herkennen dit direct. Je voelt je verscheurd, alsof er een deel van jezelf is gestorven en eigenlijk is er ook een deel van jezelf gestorven. In dit geval speelt het verhaal met de beelden die er bij horen. De bebloede koningsmantel van Jozef kan er alleen maar op wijzen dat hij het slachtoffer is geworden van een wild dier. De broers die Jozef als slaaf hebben verkocht, en twintig zilverstukken was de prijs voor een gewone slaaf, zullen de suggestie van het verscheurende dier graag hebben versterkt. Dat Jacob ook eigenlijk zelf verscheurd is brengt hij tot uiting door zijn kleren te scheuren, een rouwgewoonte die tot in onze dagen in het volk Israel nagevolgd wordt. En treuren blijft Jacob, dat zal duren tot hij  hoort dat zijn zoon nog leeft. Ouders die een kind verloren hebben blijven hun hele leven treuren. Soms zie je dat niet direct en als je het niet hebt meegemaakt dan herken je het ook niet altijd, maar een dichter dichtte ooit over een moeder die jaren daarvoor een kind had verloren “ze huilt in een hoekje van haar hart”. In het verhaal van vandaag laat Jacob nog zijn verdriet zien. Maar hij is in dit verhaal niet de enige die zijn kleren scheurt. Ook Ruben heeft zijn kleren gescheurd en vraagt zich wanhopig af waar de jongen is.

En de manier waarop dat beschreven is heeft altijd te denken gegeven. Hij vraagt niet naar zijn broer, hij vraagt niet naar Jozef, maar hij roept uit dat de jongen weg is en vraagt zich af wat hij moet doen. Die manier van vertellen zegt iets over de verhoudingen. Ruben is de eerstgeborene en met de redding van het leven van Jozef had hij die positie weer opgeëist. Hij is immers verantwoordelijk geworden voor het leven van Jozef zoals het de oudste broer betaamd. Nu is die prijs van hem afgenomen, want het is in zijn tegendeel verkeerd, hij komt thuis zonder zijn jongste broer. Dat maakt dat hij rouwt nog voor hij weet wat er gebeurd is. Die onechte rouw kennen we ook. De prachtige woorden die vaak bij begrafenissen worden gesproken door mensen die de overledene nauwelijks of niet hebben gekend. De familie die al tijdens de begrafenis ruzie staat te maken over de erfenis. Het is het soort rouw waar mensen zich schuldig aan maken maar waar iedereen die het ziet van walgt. Denk overigens niet dat je niet mag rouwen. Dat Jozef bij God zou zijn en dat Jacob daar blij mee zou moeten zijn of zich getroost zou moeten weten komt in dit verhaal niet voor. Niet omdat het niet waar is en Jozef nog leeft maar ook omdat de Bijbel zo niet met verdriet omgaat. Als er een dierbare is overleden dan past verdriet, dan past rouw, desnoods vele jaren. Wij mensen houden van elkaar en als het door de dood onmogelijk wordt omdat te delen dan is er verdriet, loop daar nooit voor weg en schaam je er nooit voor, hoe verscheurend dat verdriet er ook kan uitzien of kan klinken.

 

Reacties

Genesis 37:1-17

1 ¶  Jakob vestigde zich in Kanaän, het land waar ook zijn vader gewoond had. 2  Dit is de geschiedenis van Jakob en zijn nakomelingen.  Jozef, die inmiddels zeventien jaar was, weidde gewoonlijk samen met zijn broers de schapen en geiten; hij hielp de zonen van zijn vaders vrouwen Bilha en Zilpa, en alle praatjes die over zijn broers de ronde deden vertelde hij aan hun vader door. 3  Omdat Israël al oud was toen Jozef werd geboren, hield hij meer van Jozef dan van zijn andere zonen, en hij had een prachtig bovenkleed voor hem laten maken in allerlei kleuren. 4  De broers zagen wel dat hun vader het meest van Jozef hield. Daarom konden ze Jozef niet uitstaan en kon er geen vriendelijk woord voor hem af. 5 ¶  Op een keer had Jozef een droom. Toen hij die aan zijn broers vertelde, kregen ze een nog grotere hekel aan hem. 6  ‘Moeten jullie nu eens horen wat ik heb gedroomd, ‘zei hij. 7  ‘We waren op het land schoven aan het binden, en toen kwam mijn schoof overeind en bleef rechtop staan. En jullie schoven gingen om die van mij heen staan en bogen daarvoor.’ 8  Zijn broers zeiden: ‘Dacht je soms koning over ons te worden? Wil je over ons heersen?’ Vanwege dat gepraat over zijn dromen gingen ze hem hoe langer hoe meer haten. 9  Opnieuw kreeg hij een droom die hij aan zijn broers vertelde. ‘Ik heb alweer een droom gehad, ‘zei hij. ‘Nu bogen de zon, de maan en elf sterren zich voor mij neer.’ 10  Toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, wees zijn vader hem terecht: ‘Zeg, wat is dat voor een droom! Moeten ik, je moeder en je broers ons soms voor jou komen neerbuigen?’ 11  De broers konden Jozef wel vermoorden, maar zijn vader bleef nadenken over wat er gebeurd was. 12 ¶  Toen Jozefs broers er eens op uitgetrokken waren om de kudden van hun vader bij Sichem te laten grazen, 13  zei Israël tegen Jozef: ‘Zoals je weet zijn je broers het vee aan het weiden bij Sichem. Ga jij eens naar hen toe.’ ‘Goed, ‘zei Jozef, 14  en Jakob vervolgde: ‘Ga kijken hoe je broers het maken en hoe het met het vee staat, en breng mij dan verslag uit.’ Zo stuurde Jakob hem vanuit de Hebronvallei naar Sichem. 15  Toen Jozef daar in het veld ronddwaalde, kwam hij iemand tegen die hem vroeg wie hij zocht. 16  ‘Ik ben op zoek naar mijn broers, ‘antwoordde hij. ‘Kunt u me zeggen waar zij het vee aan het weiden zijn?’ 17  ‘Ze zijn hier niet meer, ‘zei de ander, ‘ik hoorde hen zeggen dat ze naar Dotan wilden.’ Jozef ging zijn broers achterna en trof hen in Dotan aan. (NBV)

Hier beginnen de verhalen over Jozef. Een aparte serie verhalen met een eigen betekenis. In de traditie van Israel spelen ze een grote rol. Jakob was teruggekomen uit Haran waar hij heel lang had gewoond bij zijn oom Laban en rijk was geworden. Hij had twee hoofdvrouwen, Lea en Rachel en twee bijvrouwen, Bilha en Zilpa. Deze vier vrouwen hadden hem uiteindelijk 12 zonen gegeven. Met alle dienaren die bij Jacob hoorde was het al met al een klein volkje dat zich in het land Kanaän gevestigd had. Een land waar de vader van Jacob, Izaak en de grootvader Abraham ook al hadden rondgezworven. Jozef is de lieveling van zijn vader, hij krijgt zelfs een koningsmantel van zijn vader. Maar is het wel zo’n lieve jongen? Als bij een moderne ondernemer mag Jozef zijn loopbaan onderaan de ladder beginnen. Als herder bij de zonen van de slavinnen van zijn vader, de bijvrouwen die als slavin door de hoofdvrouwen ter beschikking waren gesteld.

Jozef droomt zich al koning, maar handelt voorlopig als spion, alles wat ze doen brieft hij over aan zijn vader. En zijn koningsdromen vertelt hij ze luid en duidelijk. Zo duidelijk dat zijn vader er uiteindelijk tegenin gaat. Dromen dat je vader en moeder en al je broers en zusters voor jou buigen is mooi, maar dat soort dromen zijn bedrog. En zoals alle belangrijke gebeurtenissen uit het Jozefverhaal wordt ook de koningsdroom van Jozef twee maal verteld. Stof genoeg dus voor een drama en dat zal het worden ook. Nu weten we dat Jozef de onderkoning van Egypte zal worden. Maar dat weten we achteraf. En omdat we dat achteraf weten lijkt het gemakkelijk om te zeggen dat Jozef gelijk had om die dromen te dromen en daarover te vertellen, maar daar konden we ons wel eens in vergissen. Dromen dat je de beste bent, dat je vooruit komt in je leven, is goed. Maar iedereen moet onderaan de ladder beginnen en een heleboel hinderpalen overwinnen. Jacob weet dat als geen ander en het is Jacob die zijn zoon tegenspreekt als die wat al te voorbarig praat alsof zijn dromen al werkelijkheid zijn.

Dromen is dus goed, in je dromen kun je oefenen in de rol die voor je weggelegd zou zijn. Maar elke rol begint met leren, van onderaf de ladder beklimmen. We zullen de komende tijd ongetwijfeld de ladder van Jozef meebeleven. We zullen zien hoe Jozef aan zijn dromen weet vast te houden. En dat mogen we ook van Jacob leren. Hij luistert naar zijn zoon, wijst hem op het verschil tussen droom en werkelijkheid, maar hij neemt zijn zoon de dromen niet af. Hij probeert of Jozef past bij de andere zonen, hij stuurt hem als spion op pad. Of dat verstandig is? De tijd zal het leren. Maar dromen van een betere wereld is dus iets wat we onze jeugd ook mogen gunnen. Dromen van een stralende toekomst. Jongeren die zulke dromen niet durven dromen zijn al jong verloren, misschien zijn dat wel de jongeren waar we zoveel last van hebben. Aan de ouderen om jongeren zulke dromen te geven, een veelkleurige mantel is soms genoeg, aan ouderen ook om het verschil tussen droom en werkelijkheid duidelijk te maken. Het is als in de dagen van Jacob.

Reacties

Lucas 18:1-8

1 ¶  Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven: 2  ‘Er was eens een rechter in een stad die geen ontzag had voor God en zich niets aan de mensen gelegen liet liggen. 3  Er woonde ook een weduwe in die stad, die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek: “Doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander.” 4  Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf: Ook al heb ik geen ontzag voor God en laat ik mij niets aan de mensen gelegen liggen, 5  toch zal ik die weduwe recht verschaffen omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan.’ 6  Toen zei de Heer: ‘Luister naar wat deze rechter zegt, al minacht hij ook het recht. 7  Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten? 8  Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de Mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde?’  (NBV)

Het komt nog steeds voor dat recht verkregen wordt door mensen die vasthoudend om het recht blijven vragen omdat de instanties die recht moeten verschaffen liever blij zijn er af te zijn. Tegenwoordig worden mensen daarbij geholpen door TV programma’s als Radar en Kassa want bedrijven willen nu eenmaal niet geportretteerd worden als bedrijven die mensen geen recht doen. Ze worden tegengewerkt door een overheid die de kosten voor toegang tot de rechtspraak zo hoog maakt dat de armen in ons land er nauwelijks of geen gebruik van kunnen maken. Recht doen aan individuele mensen in onze samenleving is sinds de tweede helft van de vorige eeuw een item dat steeds weer om aandacht vraagt. Na de sociale rechtshulp, die inmiddels weer is weg bezuinigd, hebben we ook de Nationale Ombudsman gekregen die er voor kan zorgen dat ook de overheid haar onderdanen recht doet.

Rechtvaardig mensen behandelen is in onze samenleving de norm, we hechten er veel waarde aan. Waarom zou het dan zo weinig gebeuren? In de eerste plaats omdat veel mensen niet om hun recht vragen. Dat is op zich jammer want vaak is het zo dat als aan één persoon recht is gedaan aan velen recht kan worden verschaft. Maar ook heeft het te maken met macht. TV programma’s en een Nationale Ombudsman zijn nodig omdat machthebbers en rijken misbruik maken van hun positie als het gaat om recht te verschaffen aan kleine mensen. Jezus van Nazareth raad aan om te blijven vragen om recht. Bidden is voor hem kennelijk ook zorgen dat aan mensen recht wordt gedaan, want als hem gevraagd wordt wat het effect is van bidden komt hij met het verhaal over de weduwe die maar niet ophoudt. Aan het eind is er echter de vraag of er nog mensen zijn die voldoende vertrouwen hebben in het feit dat ook echt aan mensen recht kan worden gedaan. Zoals de profeten het hadden uitgedrukt die “hongeren en dorsten naar gerechtigheid”.

Dat is een vraag die aan ons wordt gesteld. Helpen wij mensen als hen onrecht wordt aangedaan of wanneer aan hen geen recht wordt gedaan? Hebben wij oog voor de bedrijven, overheden en instanties in onze eigen buurt, waar we misschien zelfs zelf werken, die mensen onvoldoende recht doen? Staan we naast mensen die geen recht worden gedaan? Hongeren en dorsten we inderdaad onophoudelijk naar gerechtigheid? In de woorden van Jezus van Nazareth: geloven we wel? Bidden we wel? Smeken we de overheid die de weduwe afwijst om haar te helpen in het vertrouwen dat onze politici zich laten vermurwen en de armen zullen helpen als we het ze maar onophoudelijk vragen. Kloppen we op de muren van de regering met de vraag nu eindelijk de onrechtvaardige tolmuren te slopen in het vertrouwen dat wij net zo hard moeten roepen als onze broeders en zusters uit de armste landen in de wereld? Zijn we vandaag net als de weduwe uit het verhaal? Of horen we liever bij de goddelozen van wie geen recht te verwachten is.

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl